HSK 4 (Long) Vocabulary Test

HSK 4 Vocabulary Test (480+ Words)

Welcome to the HSK 4 Vocabulary Test, you will be tested on some 480+ words of this level.

The HSK 4 exam goes for 1 hour 40 minutes.

Find more information on all of the HSK exams or check out our online HSK course with specialised mandarin teachers who can help you all the components of the HSK 4 exam.

Best of luck!


TAKE THE HSK 4 QUIZ

Make sure to take the HSK 3 test beforehand to make sure you know your vocab’!

And of course, check out the HSK 5 vocabulary tests when you’re done!

Welcome to HSK 4 Vocabulary Test! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 

2. 
方向

3. 
民族

4. 
成功

5. 
博士

6. 
内容

7. 

8. 
计划

9. 
过 (动)

10. 

11. 
打印

12. 
情况

13. 
速度

14. 

15. 
得意

16. 
反映

17. 
基础

18. 
材料

19. 
顺便

20. 
安全

21. 
数量

22. 
任务

23. 
信任

24. 
冷静

25. 

26. 
失败

27. 

28. 
恐怕

29. 
文章

30. 
对面

31. 

32. 
讨厌

33. 
打扮

34. 
骄傲

35. 

36. 
态度

37. 
教育

38. 
预习

39. 

40. 
联系

41. 
日记

42. 
支持

43. 

44. 
语言

45. 
负责

46. 
回忆

47. 
洗衣机

48. 

49. 

50. 

51. 
职业

52. 
随便

53. 

54. 
将来

55. 
一切

56. 
奖金

57. 
出生

58. 
干燥

59. 
握手

60. 

61. 
皮肤

62. 
管理

63. 

64. 
最后

65. 
相反

66. 
普遍

67. 
参观

68. 

69. 
收拾

70. 
使用

71. 
辛苦

72. 
有趣

73. 

74. 
巧克力

75. 
无聊

76. 
起飞

77. 
增加

78. 
仍然

79. 

80. 
意见

81. 
亲戚

82. 
诚实

83. 
孤单

84. 
看法

85. 
理解

86. 
垃圾桶

87. 
至少

88. 
沙发

89. 
农村

90. 
例如

91. 
由于

92. 
严重

93. 
力气

94. 
表格

95. 
困难

96. 

97. 
讨论

98. 
调查

99. 
人民币

100. 
顺利

101. 
批评

102. 
理想

103. 
本来

104. 

105. 
共同

106. 
严格

107. 
原因

108. 
限制

109. 

110. 
区别

111. 
完全

112. 
超过

113. 
高级

114. 
世纪

115. 
代替

116. 
生命

117. 

118. 
节约

119. 

120. 
抱歉

121. 
详细

122. 
考虑

123. 
经历

124. 
市场

125. 
语法

126. 

127. 

128. 
主动

129. 
购物

130. 
正常

131. 
留学

132. 
正好

133. 
轻松

134. 
条件

135. 

136. 
可怜

137. 
危险

138. 
笔记本

139. 
责任

140. 
养成

141. 

142. 

143. 

144. 
性别

145. 
座位

146. 

147. 
实际

148. 
友谊

149. 
塑料袋

150. 
咳嗽

151. 
友好

152. 

153. 
获得

154. 

155. 
稍微

156. 
国际

157. 

158. 
经验

159. 
答案

160. 
包括

161. 
方法

162. 
叶子

163. 
勇敢

164. 
同情

165. 
流泪

166. 

167. 
说明

168. 
并且

169. 

170. 

171. 
质量

172. 
技术

173. 
父亲

174. 
尊重

175. 
鼓励

176. 
咱们

177. 
任何

178. 
镜子

179. 

180. 
尤其

181. 
表达

182. 
道歉

183. 
信心

184. 
味道

185. 
重视

186. 
亿

187. 

188. 

189. 
大约

190. 
随着

191. 
经济

192. 
竞争

193. 

194. 
著名

195. 

196. 
聊天

197. 
保护

198. 

199. 
估计

200. 
公里

201. 

202. 
减肥

203. 
互相

204. 

205. 

206. 
接受

207. 
空气

208. 
广告

209. 
继续

210. 
律师

211. 

212. 
果然

213. 
麻烦

214. 
规定

215. 
印象

216. 
小说

217. 

218. 

219. 
到底

220. 
范围

221. 
组织

222. 
按照

223. 
复印

224. 
申请

225. 
打扰

226. 
专业

227. 
精神

228. 
加油站

229. 
京剧

230. 
老虎

231. 
其中

232. 

233. 
效果

234. 
发生

235. 
信用卡

236. 
不仅

237. 
千万

238. 
竟然

239. 
瓶子

240. 
阅读

241. 
签证

242. 
禁止

243. 

244. 
提前

245. 
肯定

246. 
周围

247. 

248. 
流利

249. 
制造

250. 
报名

251. 
整齐